Bankarta


Göran-Fredrik Mustelin:

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. Kappseglingsbanor på Erstan 1906-1912.

Början av 1900-talet med tillkomsten av det internationella förbundet och ett flertal klasser både i Finland och Sverige föranledde en fastare organisation av kappseglingar även hos oss här i Åbo. ASS som tidigare använt diverse tillfälliga kappseglingsbanor, ofta utgående från Viittakari, beslöt att omorganisera kappseglingen längre söderut, utgående från Fårskinnsholmarna. En förutsättning var ett "prisdomarfartyg". I samband med detta beslut trycktes bankort i ett vackert utförande och med banorna utritade.

ASS´ styrelse har nu föranstaltat om inramning och försäljning av ett antal av dessa bankort Om hurudana förhållandena var i början av 1900-talet och även än idag har Hedersledamoten Henrik Ramsay mästerligt skildrat i Sommar och Segel "-----slutligen öppnade sig dock Erstan för våra blickar. När en juliblå himmel med sina sommarmoln speglar sig i dess vida vatten, inramat av Rimitobergen i väster, av öar och vackra uddar i norr och öster, erbjuder Erstan - så synes det mig - en av de vackraste bilder man finner i Finlands skärgård. Högt må vi prisa Gullkronan, mäktig är Hangö Västanfjärd, men jag undrar om ej Erstan i själva verket förblir fjärdarnas fjärd".

År 1913 flyttades startplatserna till Rönäs udde på Järvisholm, 1925 till Köpmansgrund och något senare tillbaka till Viittakari, men i våra dagar sker starterna huvudsakligen från båt.

På sjökortsbilden är det skäl att observera skuggningarna och den rikliga förekomsten av de ortsnamn som då användes.Vattendjupet är mycket tätt angivet men egendomligt är att stora områden lämnats "omätta" och att någon skala eller något geografiskt mätverk icke angivits i det vackert ritade sjökortet.

Vattenstämpeln på den förnämliga trycksaken bör också beaktas.